Следва

Да или Не: Джей Ло в черно-бяло Шанелче?

НДК с 30% съкращения

Дворецът предприема трансформация и оптимизация на дейността и процесите, за да се преодолее критичната ситуация, причинена от кризата с коронавируса

All About Life преди 3 години

Театър Азарян, ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб „Перото“ и кино „Люмиер Лидл“ запазват своята дейност и ще продължават да се развиват като съществена част от културното портфолио на НДК. В същото време под натиска на настоящата тежка ситуация и непредвидимото за момента бъдеще на събитийния, културен и конгресен сектор ръководството на Двореца пристъпва към вътрешно преструктуриране и оптимизация на процесите с цел да се съхрани дейността дори и в по-ограничен мащаб.

Споделяме тревогите на артистичната общност, на нашите партньорски организации и публика, които винаги са били от първостепенно значение за нас и разчитаме на тяхното разбиране и съпричастност. В следващите няколко седмици ни предстои интензивен диалог с екипа на НДК, с който заедно ще изградим следващите тактически стъпки в динамичната ситуация.

НДК е 100% държавно търговско дружество, което не е на бюджетна издръжка и оперира изцяло на пазарен принцип при неравностойни условия с конкурентите ни в културната, събитийната и конгресните дейности. Средствата, които отделяме за продуциране на културни събития, са част от общата ни дейност, а не такива, които са делегирани или конкретно отпуснати за развитието на култура. Това, че и до този момент продължаваме да го правим и ще го правим и в бъдеще, означава, че ръководството на НДК осъзнава обществената мисия на НДК и значението на това да бъдем водещ културен център. На 08.03.2020 г., в следствие на кризата с разпространението на covid-19 и след заповед на министъра на здравеопазването основната дейност на НДК София и ФКЦ Варна, който е под шапката на НДК, бе напълно преустановена. Ограничения, наложени от епидемията с коронавируса се отразиха много тежко върху дружеството и сектора, в който то се развива, като ни постави в патова ситуация с редица тежки последствия за дейността. Тенденцията от преместване към отмяната на събития се оказа по-бърза от всичко, което можеше да се предприеме като стратегически и тактически мерки в тази посока. И към настоящият момент външната среда показва несигурност и непредсказуемост.

Справката за приходите ни за периода 01.01.2020 г. до 15.06.2020 г. показва спад на приходите с 1 563 205,66 лв. в сравнение със същия период на 2019 г., като задълженията към доставчиците за различни битови разходи и услуги за същия период са значителни. Задълженията на наемателите на НДК за различни търговски и офисни площи вследствие на ограниченията по време на епидемиологичната обстановка, довела до невъзможност или отказ от заплащане на наеми, достигнаха 1 220 000 лв. Загубите от събития, които потенциално можеха да бъдат проведени и бяха в напреднал преговорен режим за периода март - април 2020 г. и октомври - декември 2020 г. са в размер на около 1 200 000 лв. През последните три години ръководство подобри значително приходната част, намали разходите за издръжка, както и цялостната натрупана загуба на дружеството. За наше съжаление всичко, което постигнахме за три години, covid-19 ни отне за три месеца без ясна перспектива за нормализация.

В търсене на спасителни решения създадохме откритото мултифункционално пространство в парка зад НДК - Платформа А6, на която посрещаме намаления обем събития в летния период. Платформа А6 е отлично реализиран и вдъхновяващ проект, но съвсем не е в състояние да компенсира огромните загуби на НДК, причинени от кризата с коронавируса. Платформа А6 е единственият за момента шанс да продължим да функционираме и да общуваме с нашата публика, като междувременно продължаваме да търсим възможности и в тази безпрецедентна криза.

Паралелно с това сме изправени пред необходимостта да оптимизираме цялостно дейностите и екипите в НДК. В продължение на три месеца от началото на кризата успяхме да съхрани целия си добре подготвен и висококвалифициран екип, но в условията на непрекъсната несигурност това за жалост не е възможно повече. За да се съхрани НДК, а културните пространства да продължат да функционират по начина, който ги познават и обичат зрителите, се налага цялостна реорганизация на структурата на дружеството, което включва промяна в редица процеси, вкл. редуциране на щатния състав на около 30% от всички звена в НДК. Щатният състав наброява около 300 човека, което е много повече от другите подобни центрове в България.

Отнасяме се внимателно към всяка професионална и човешка съдба, даваме си сметка, че като държавно търговско дружество сме натоварени с по-висока социална роля и я изпълнихме, запазвайки непокътнат екипа дори в трите най-тежки месеци, когато имахме и най-високи разходи. Но промените вече са нетложни и тяхното забавяне ще е проява на лошо управление и исторически егоизъм спрямо съдбата на НДК.

Към всяко от културните пространства, както и към продуцираните от НДК фестивали ръководството подхожда с внимателен анализ и с пълното съзнание, че Театър Азарян, ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб „Перото“, кино „Люмиер Лидл“, Киномания и Новогодишен музикален фестивал са важна част от създаването, развитието и надграждането на цялостната културна среда в последните години. Категорични сме, че тези пространства и фестивали ще продължат да съществуват и да се развиват, защото са натоварени с много смисъл, важно културно съдържание и са сериозен генератор на публика за култура и изкуства.

Театър Азарян и ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс никога не са имали статута на останалите театри в страната. Те не получават субсидии за билети, не поддържат свои трупи и функционират на принципа на открити и независими сцени под шапката на НДК, ползвайки материалната база, финансов, организационен, технически, логистичен и административен ресурс на НДК. Ползват се също така и с безусловната подкрепа на мениджмънта на НДК.

Много от проектите, които са част от програмите на Театър Азарян и ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, както и Киномания и Новогодишен музикален фестивал, се реализират съвместно с партньорски организации и с помощ от програмите на Министерство на културата и Столична община, както и привлечено допълнително финансиране от други институции, фондации и пр. На всички тях изказваме благодарност и ги уверяваме, че през новия сезон оставаме плътно ангажирани с всички планирани проекти, които гарантирано ще се случат. За целта се запазват ръководителите на отделите на Театър Азарян, ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, както и ключови експерти, които осигуряват културното програмно съдържание на НДК, за да се продължи наложената творческата линия във всички културни пространства и проекти, като същевременно се направят и промени, съобразени с новите реалности. Техническото и логистично обезпечаване на Театър Азарян и ДНК се поемат от общите технически и организационни екипи на НДК.

Дейността на „Перото“, кино „Люмиер Лидл“ и Национален център за книгата продължава, както и досега, но при оптимизиран екип. Двата основни фестивала Киномания и Новогодишен музикален фестивал също се запазват при очакване те да адаптират тазгодишните си концепции и програми към новите реалности.

Вярваме, че трудният период, през който преминаваме, както и необходимостта от трансформация, пред която сме изправени, са шансът ни да съхраним културните традиции в Двореца и да изградим едно по-добро бъдеще за най-големия културен и конгресе център на Балканите.

More All About Life